ชื่อ - นามสกุล :นายมูหมัดซุลบีซัน เจ๊ะเหง๊าะ
ตำแหน่ง :วิทยากรอิสลามศึกษา
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานสารบรรณวิชาการ
ที่อยู่ :65 หมู่ที่ 4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
Telephone :0862865349
Email :sulbisan@yabiban.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตร