ชื่อ - นามสกุล :นายมาหามะ เจะซิ
ตำแหน่ง :ครู คศ.1 ตำแหน่งเลขที่ 21019
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0849633061
Email :mahama3061@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :